Angajari la Spitalul Providența

            Concursul se va desășura în conformitate cu prevederileHotărârii Comitetului Director din data de 2 noiembrie 2011,privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante, precum și stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar.

Probele stabilite pentru concurs sunt următoarele:

- Selecția de dosare;

- proba scrisă;

- proba practică;

- interviu.

Condiții de desfășurare a concursului:

- Ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere este miercuri 16 noiembrie 2011, ora 12.00;

Dosarele vor fi depuse la Sectorul administrativ bisericesc al Centrului eparhial Iaşi, B/dul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 16;

- Data, locul și ora organizării probei scrise:marţi, 22 noiembrie 2011 ora 09.00, Spital Providenta;

- Data, locul și ora organizării probei practice: miercuri,23 noiembrie 2011 ora 09.00, Spital Providenta;

- Data, locul și ora organizării interviului: 25 noiembrie 2011, Spital Providenţa.

Condiții generale de participare la concurs:

- îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;

- are vârsta de minimum 18 ani impliniți;

- are capacitate deplină de exercițiu;

- are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;

- îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;

- îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea postului vacant;

- nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției vacante pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de participare la concurs:

Studii:

asistent medical: minim studii postliceale;

infirmier: minim cursuri de calificare;

Vechime: minim 3 ani în specialitatea studiilor;

Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

- copia actului de identitate;

- formularul de înscriere;

- copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitate;

- cazierul judiciar;

- adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

- copia fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

- recomandare de la preotul/ paroh-duhovnic

- alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condițiilor speciale de participare la concurs.

- Autorizaţia de liberă practică pentru personalul medical

- recomandarea de la ultimul loc de muncă

- curriculum vitae

Copiile de la actele menționate se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, la depunerea dosarului.

Bibliografia de concurs poate fi consultată în documentul atașat acestui articol.

Atașamente: 

Categoria: Actualitate ortodoxa

Vizualizari: 1503

Id: 17839

Data: Nov 12, 2011

Imagine:

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar
Contact

Ne puteti contacta prin e-mail la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).