Raport general privind activitățile Arhiepiscopiei Bucureștilor in anul 2022

Patriarhul Daniel a prezentat sambătă, in ședința Adunării Eparhiale, Raportul general privind activitățile Arhiepiscopiei Bucureștilor in anul 2022.

Textul integral:


Rugăciunea – izvor de lumină pentru viaţa şi misiunea Bisericii

–� Raport general privind activitățile Arhiepiscopiei Bucureștilor in anul 2022 –

Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a hotărat ca anul 2022 să fie „Anul omagial al rugăciunii in viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al Sfinților isihaşti Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț” in Patriarhia Romană. Tematica aleasă pentru anul 2022 a fost motivată, printre altele, de faptul că in acest an s-au implinit trei secole de la nașterea Sfantului Paisie de la Neamț și 1000 de ani de la trecerea la Domnul a Sfantului Simeon Noul Teolog. Evenimentele dedicate anului omagial și comemorativ au culminat cu sărbătoarea Sfantului Cuvios Dimitrie Cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, context in care au fost aduse din Veria (Grecia) la Catedrala Patriarhală moaștele Sfantului Ierarh Grigorie Palama, teologul isihast al luminii necreate sau al harului.�

Activitatea Arhiepiscopiei Bucureștilor a fost intensificată in anul 2022. Au fost reluate activitățile afectate de pandemie și s-au făcut pași importanți in dezvoltarea de noi proiecte și programe.

Cele mai importante lucrări ale Arhiepiscopiei Bucureștilor, la nivelul protopopiatelor, parohiilor, mănăstirilor şi schiturilor, s-au desfășurat respectand prevederile programului cadru transmis de Cancelaria Sfantului Sinod tuturor eparhiilor din cuprinsul Patriarhiei Romane, așa cum reiese din rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului eparhial.

I. Activitatea administrativ-pastorală și economic-patrimonială

In cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, in anul 2022 au funcționat: 13 protoierii, 714 parohii (332 urbane şi 382 rurale) şi 45 filii, 35 mănăstiri şi 7 schituri (42 unități monahale).

La parohiile din Arhiepiscopia Bucureștilor iși desfășoară activitatea 1.152 clerici incadrați pe post (dintre care 1.081 preoţi şi 71 diaconi), dintre aceștia 33 de preoţi şi 10 diaconi fiind hirotoniți in anul 2022.

La Centrul eparhial iși desfășoară activitatea 21 clerici de mir incadrați pe post (8 preoți și 13 diaconi).

In cadrul eparhiei activează 118 preoţi care asigură asistența religioasă şi socială in diferite instituții: M.Ap.N. – 21, penitenciare – 4, M.A.I. – 6, S.P.P. – 1 şi S.R.I. – 1, spitale – 46, unități de invățămant – 7, centre rezidențiale/de găzduire – 4, centre de plasament – 5, cimitire de stat – 15, alte instituții – 8.

In anul 2022, 4 clerici au fost primiți din alte eparhii, 1 cleric a plecat in altă eparhie, 24 preoţi s-au pensionat, 27 preoţi au fost imbisericiţi, iar 4 preoţi au trecut la cele veșnice.

Astfel, in Arhiepiscopia Bucureștilor sunt 1.535 clerici (cu excepția clericilor din mănăstiri și schituri), dintre aceștia 1.291 sunt incadrați pe post (1.152 clerici – la parohii, 21 clerici – la Centrul eparhial și 118 preoți asigură asistența religioasă şi socială in diferite instituții), iar 244 clerici sunt imbisericiţi (dintre care 229 clerici pensionari).

In ceea ce privește personalul monahal, numărul total de viețuitori in mănăstiri este de 659, din care 241 de călugări și frați și 418 monahii și surori. Personalul clerical monahal este alcătuit din 127 de preoți (18 arhimandriți, 45 de protosingheli și 64 de ieromonahi) și 17 ierodiaconi (din care 2 arhidiaconi). Au fost inchinoviați 6 viețuitori și au fost săvarșite 4 tunderi in monahism. Au fost hirotoniți 4 ieromonahi.

In randul monahilor au fost inregistrate 10 decese (Arhim. Nicodim Dimulescu (16 aprilie 2022), proinstareț al Mănăstirii Crasna, Stavr. Lucia Dumbravă (29 mai 2022), proinstareță a Mănăstirii Pasărea, și alți opt monahi și monahii).

In cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor au fost oficiate 19.203 botezuri, 8.993 cununii şi 20.864 inmormantări.

In anul 2022 au fost tarnosite 25 de biserici, 5 sfințiri de biserici, 2 sfințiri de pictură biserică, o sfințire de pictură capelă, o sfințire paraclis, 2 tarnosiri de paraclise, 2 sfințiri de capelă mortuară, 2 binecuvantări de lucrări efectuate la biserici, o sfințire de catapeteasmă, o sfințire de casă parohială, o sfințire de centru social, 2 sfințiri de piatră de temelie biserică, o sfințire de piatră de temelie capelă parohială, o sfințire de piatră de temelie paraclis.

Au fost inființate două noi parohii: parohia Sfanta Cuvioasă Teodora de la Sihla – Pallady, Protoieria Sector III Capitală, incepand cu data de 1 martie 2022, și parohia Sfanta Cuvioasă Parascheva – Bragadiru, in orașul Bragadiru, Protoieria Ilfov Sud, incepand cu data de 15 decembrie 2022, și o filie: Sfantul Apostol și intaiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan a parohiei Bălteni Cocioc, Protoieria Ilfov Nord, incepand cu data de 1 septembrie 2022.

In data de 12 mai 2022, s-au desfășurat alegerile eparhiale, in fiecare circumscripție electorală, colegiile preoțești și mirenești alegand ca membri in Adunarea eparhială un cleric, respectiv doi mireni, pentru mandatul 2022-2026. Nu au fost inregistrate contestații la Biroul Electoral eparhial. Adunarea eparhială constitutivă s-a intrunit in data de 9 iunie 2022.

Activitățile administrative și misionare au fost intensificate prin diminuarea navetismului clericilor (au fost rezolvate 6 situații), s-au făcut propuneri de transfer pentru unii preoți harnici din mediul rural la parohii din mediul urban unde era necesară intensificarea activității. Au fost soluționate situațiile a 54 clerici imbisericiţi (dintr-un număr de 61), care au fost numiți, cu fracțiune de normă, la parohiile la care erau imbisericiţi. Au fost inființate noi posturi clericale la parohii. Pentru recunoașterea strădaniilor și rezultatelor activității unor clerici și mireni din Arhiepiscopia Bucureștilor, in diferite domenii ale vieții bisericești sau publice, in anul 2022, au fost acordate multe ranguri bisericești, distincții sau ordine patriarhale și eparhiale, de onoare și de vrednicie.

La data de 31 decembrie 2022, in cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor se inregistrează un total de 247 de unități de cult care au lucrări de pictură din nou (in diferite tehnici: frescă, a secco, mozaic), restaurare a picturii sau pictură/restaurare catapeteasmă – mobilier bisericesc. Lucrările menționate se află in diferite faze de execuție (proiectare, licitație, recepție parțială sau definitivă, iar cateva finalizate şi nerecepționate).

In cursul anului au fost finalizate mai multe proiecte de restaurare a unor ansambluri bisericești – monument istoric, finanțate din fonduri europene prin Programul Operațional Regional, precum: Biserica Așezămintelor Brancovenești Domnița Bălașa din București, biserica Mănăstirii Zamfira, monument istoric de la jumătatea secolului al XIX-lea, care păstrează pictura lui Nicolae Grigorescu – pictură murală și icoane; biserica de lemn a Mănăstirii Sfanta Maria – Urlați, ultimele două obiective situate in județul Prahova. De asemenea, au fost continuate lucrările de conservare – restaurare, cu finanțare asigurată prin Programul Operațional Regional, și la bisericile Schitul Lespezi și Sfanta Treime – Măgureni I din Protoieria Campina și la ansamblurile mănăstirilor Căldărușani și Sitaru, din județul Ilfov, Protoieria Ilfov Nord.

S-au identificat soluții pentru conservarea chipului Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou (pictat de D. Belizarie) din Catedrala Patriarhală Sfinții Impărați Constantin și Elena și pentru realizarea intervențiilor de conservare-restaurare a picturii murale exterioare.

In scopul creșterii vizibilității și valorificării culturale a colecțiilor muzeale a fost continuat proiectul de promovare și mediatizare a colecțiilor, fiind redactate texte de prezentare a obiectivelor.

Un alt obiectiv important, continuat in anul 2022, a vizat evaluarea stării colecțiilor muzeale existente și stabilirea unor măsuri și planuri de acțiune pentru organizare sau reorganizare muzeală, cu prioritate a colecțiilor aparținand mănăstirilor mari din apropierea Bucureştilor: Pasărea, Țigănești, Căldărușani și integrarea acestora in circuite de vizitare organizate.

In anul 2022 au continuat lucrările de construcție, consolidare, restaurare, renovare și intreținere la mănăstirile și schiturile din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor și s-au inceput lucrări noi. La Mănăstirea Ghighiu s-au desfășurat atat lucrări de extindere a bibliotecii, cat și amenajarea a două camere destinate cabinetului de recuperare medicală, pentru personalul mănăstirii. Cabinetul a fost dotat cu aparatură medicală de specialitate; in cadrul Mănăstirii Snagov au continuat lucrările de construcție la Ansamblul cultural muzeal al Mănăstirii; La Mănăstirea Caraiman, au fost demarate lucrările de construcție pentru extinderea Centrului Social Pastoral Sf. Cruce; Centrul Social – Cultural Sfantul Ierarh Nectarie de la Eghina, din cadrul Mănăstirii Radu Vodă, a fost renovat. A fost achiziționată o fermă de legume in localitatea Butimanu, din județul Dambovița, cu fonduri obținute din activitatea Patiseriei Radu Vodă și din donațiile unor credincioși.

Din punct de vedere economic, cheltuielile au fost dimensionate in raport cu veniturile prevăzute in bugetul pe anul 2022. In acest sens, s-au luat măsuri privind limitarea cheltuielilor la utilități, carburant, consum materiale, reușindu-se obținerea unui echilibru bugetar privind cheltuielile și veniturile.

Totodată, au fost făcute investiții la mai multe obiective:

 • Centrul de Odihnă și Meditație (liturgică) din cadrul Centrului Cultural Misionar Familia din orașul Pantelimon;
 • Corpul A al Căminului Casa Juventus de la Centrul Cultural – Social Iustin Patriarhul, pentru executarea lucrărilor de renovare și achiziționare de mobilier;
 • Fabrica de lumanări Făclia Sfinților Romani pentru construirea clădirii administrative;
 • Serviciul Colportaj a achiziționat un cort industrial, pentru depozitarea obiectelor de colportaj bisericesc.

Investițiile suportate din fondurile Arhiepiscopiei Bucureștilor au fost de peste 7.000.000 lei (7.014.602,61 lei).

Din contribuțiile unităților bisericești din Arhiepiscopia Bucureștilor și ale Centrului eparhial, a fost susținută activitatea postului Radio Trinitas cu o sumă ce depășește 800.000 lei (840.000,00 lei) și activitatea postului de Televiziune Trinitas cu suma de aproximativ 2.000.000 lei (1.843.210,00 lei). Totalul sprijinului acordat de Arhiepiscopie a fost de peste 2.500.000 lei (2.683.210,00 lei).

Comparand sprijinul la salarizare primit de Arhiepiscopia Bucureștilor de la Bugetul de Stat prin Secretariatul de Stat pentru Culte și Primăria Municipiului București, aproximativ 7.000.000 lei (6.746.752,00 lei), cu suma totală achitată de Arhiepiscopia Bucureștilor către Bugetul de Stat sub formă de impozite, rețineri salariale și T.V.A., peste 12.000.000 lei (12.156.266,00 lei), rezultă că Arhiepiscopia Bucureștilor a plătit către Bugetul de Stat mai mult cu peste 5.000.000 lei (5.409.514,00 lei) față de cat a primit, adică mai mult cu 80,18% față de cat a primit.

In anul 2022, unitățile bisericești din Arhiepiscopia Bucureștilor au sprijinit construcția Catedralei Naționale cu peste 6.000.000 lei (6.034.660,00 lei).

Fabrica de lumanări Făclia Sfinților Romani a finalizat construirea și recepționarea lucrărilor la noua clădire administrativă. Totodată, a achiziționat o autoutilitară pentru transportul de lumanări.

Serviciul Colportaj al Arhiepiscopiei Bucureștilor a inregistrat in anul 2022, o creștere a veniturilor, raportat la anul pandemic 2021. A implementat un sistem call center, cu număr unic de apelare, pentru a oferi asistență și a răspunde in cel mai scurt timp tuturor solicitărilor venite din partea credincioşilor. De asemenea, a achiziționat o autoutilitară pentru transportul de colportaj.

Anul 2022 a reprezentat al treilea an de dezvoltare progresivă a activității Societății Chivotul Mare. Astfel, prin măsurile implementate, s-a extins activitatea in zona protoieriilor Vălenii de Munte, Ilfov Nord și Ilfov Sud, pentru contractarea lucrărilor funerare din cimitirele unităților de cult.

Profitul obţinut din activităţile economice se va� folosi la susținerea proiectelor aflate in derulare in cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Activitatea in cadrul Secției de vinificație Urlați s-a desfășurat după normele și standardele naționale și europene, intr-un ritm susținut, cu rezultate deosebite privind calitatea vinului obținut.

Recolta obținută in anul 2022 va asigura necesarul de vin atat pentru Arhiepiscopia Bucureștilor, cat și pentru unele eparhii care nu au suprafețe viticole. Cantitatea de vin livrată in anul 2022 a fost de 450.147 sticle. Se constată faptul că distribuția de vin in anii 2021 și 2022 a crescut față de anii anteriori.

Cooperativa agricolă „Via Domnului” a obținut in anul 2022 două medalii de aur la concursul INTERNATIONAL�WINE CONTEST BUCHAREST�IWCB – Ediția 2022, cu sortimentele de vin Fetească neagră și Sauvignon blanc și două medalii de argint la concursul național POVEȘTI CU VINURI ROMANEȘTI cu soiurile Sauvignon blanc şi Merlot rose.

De asemenea, a obținut in anul 2022 locul I in Top Profit Romania, Top pentru Intreprinderi Mici, județul Prahova, domeniul 0121 cultivarea strugurilor.

Totodată, a fost finalizat un proiect inceput şi a fost aprobat un proiect nou:

 • edificarea şi inaugurarea Casei ,,Via Domnului”, din incinta Mănăstirii Sfanta Maria Urlați;
 • intocmirea, depunerea şi aprobarea proiectului ,,Extindere și modernizare a Secției de vinificație”, prin programul A.P.I.A.

II. Activitatea cultural-misionară și educațională.

Activitatea culturală și misionară a Arhiepiscopiei Bucureștilor s-a desfășurat in trei direcții specifice:

 • Activități culturale in cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor;
 • Editura Cuvantul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei;
 • Redacția Revistei Glasul Bisericii a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei.

In cadrul editurii Cuvantul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei au fost coordonate lucrări inscrise in tematica anului 2022. Dintre acestea amintim:

 • Viața monahală din Țara Romanească la mijlocul secolului al XIX-lea, autor: Arhim. dr. Policarp Chițulescu;
 • Cum se rugau Sfinții Isihaști? Sfantul Simeon Noul Teolog, Sfantul Nichifor din Singurătate, Sfantul Grigorie Sinaitul și Sfantul Grigorie Palama, autor: Diac. dr. Florin-Ciprian Petre;
 • Pnevmatologia Sfantului Simeon Noul Teolog. O analiză dogmatică actuală, autor: Diac. dr. Mihai-Iulian Grobnicu.

Activitatea redacției revistei mitropolitane Glasul Bisericii in anul 2022, la nivel editorial, a continuat atat prin realizarea numerelor la zi (tipărite și expediate către abonați), cat și prin derularea activității� in mediul online.

In urma clasificării revistei Glasul Bisericii de către Consiliul Național al Cercetării Științifice (CNCS) in categoria B (pentru perioada 2021-2024), numărul și calitatea articolelor primite la redacție spre publicare a crescut in mod substanțial. Avantajele obținerii acreditării CNCS și indexării sunt creșterea vizibilității in mediul academic și atragerea unor articole științifice de nivel ridicat. Cadrele didactice din invățămantul universitar aleg să publice indeosebi in revistele indexate și acreditate, publicarea aducandu-le punctele necesare promovării.

�In ceea ce privește invățămantul teologic, la incheierea anului universitar 2021 – 2022 erau inscriși la toate specializările Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București 731 de studenți. La aceștia se adaugă 486 de masteranzi și doctoranzi. Seminarul Teologic Liceal Ortodox Nifon Mitropolitul din București se aliniază la standardele liceelor vocaționale, păstrandu-și nealterat profilul său teologic și orientarea sa deosebită in paleta liceelor bucureștene. In anul școlar 2021-2022, au fost inscriși 164 elevi, grupați in 8 clase. In cadrul aceleiași instituții funcționează Școala Postliceală Sanitară Sfantul Ierarh Nectarie de la Eghina,� pentru anul școlar in curs fiind inscriși 306 de elevi și eleve. De asemenea, la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfanta Filofteia – Mănăstirea Pasărea au fost inscrise 98 de eleve. In anul școlar 2021-2022, disciplina Religie la școlile de stat a fost predată de către un număr total de� 783 profesori, iar in anul școlar 2022-2023 predau 803 profesori (577 titulari și 226 suplinitori, dintre care 86 sunt clerici; 682 profesori au diferite Grade didactice), desfășurand o activitate educațională și spirituală necesară și benefică in randul tinerilor.

III. Activitatea social-filantropică.

In cursul anului 2022 activitatea Arhiepiscopiei Bucureștilor in domeniul social-filantropic a avut următoarele obiective:

 • Continuarea tuturor proiectelor de așezăminte sociale inițiate in vederea acoperirii deficitului de infrastructură socială existent la nivelul comunităților;
 • Menținerea proiectelor și programelor existente in prezent in domeniul social la nivelul tuturor structurilor organizatorice ale Arhiepiscopiei Bucureștilor;
 • Asigurarea participării la procesul de formare continuă in domeniul serviciilor sociale a personalului clerical și neclerical implicat in proiectele de asistență socială ale Arhiepiscopiei Bucureștilor, inclusiv la nivelul unităților de cult.

Dintre cele mai importante proiecte de infrastructură socială inițiate la nivelul Arhiepiscopiei Bucureștilor menționăm următoarele:

 1. Proiectul care vizează extinderea, amenajarea și dotarea unei cantine sociale și a unui serviciu de ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice, in parteneriat cu Protoieria Ploiești Nord – Parohia Bunavestire, obținandu-se acreditarea ca furnizor de servicii sociale și se lucrează in prezent la obținerea licenț Totodată se lucrează la formarea echipei de implementare precum și la identificarea persoanelor care vor beneficia de serviciile oferite;
 2. Lucrările de construcție la Centrul de zi pentru copii cu deficiențe de auz din București au fost incepute, fiind executate lucrări de peste 200.000 euro pană in prezent;
 3. Au fost inaugurate cele trei căsuțe de tip familial in cadrul Proiectului Leagăn prins de stele, de la Mănăstirea Turnu; s-a obținut acreditarea și licențierea provizorie a serviciilor, iar primii beneficiari sunt deja incluși in programul de asistență;
 4. Proiectul Banca de alimente al Asociației Diaconia Filiala Sector 6 este in derulare, construcția imobilului in care urmează să funcționeze fiind deja intr-un stadiu avansat de execuț
 5. Au fost aprobate și urmează să fie implementate in perioada imediat următoare două proiecte in sprijinul persoanelor defavorizate:

a. Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane varstnice;
b. Policlinica socială stomatologică „Zambet pentru toți.

Incă de la inceputul războiului din Ucraina au fost inițiate și implementate programe de asistență pentru refugiați. La nivelul Arhiepiscopiei Bucureștilor au fost identificate și puse la dispoziție aproximativ 1000 de locuri de cazare, oferindu-se toată asistența necesară. In colaborare cu Sectorul Social-Filantropic al Administrației Patriarhale, au fost trimise mai multe transporturi umanitare, atat in Ucraina, cat și in Republica Moldova, contribuția Arhiepiscopiei fiind de aproape 300.000 lei.

Au fost consolidate programele aflate in derulare: activitatea cantinelor sociale a fost susținută prin intermediul Asociației Diaconia cu alimente in valoare de peste 500.000,00 lei.

A fost implementat un program de scurtă durată, cu impact comunitar, prin intermediul unui ONG al Centrului eparhial, cu finanțare prin Legea 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, care a abordat problema bullying-ului in școli (intimidare şi umilire).

In parteneriat cu Sectorul Invățămant și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor au fost organizate tabere sociale pentru copii in risc de excluziune socială, beneficiari ai serviciilor sociale oferite de centrele de zi ale Arhiepiscopiei și pentru copii refugiați din Ucraina.

In anul 2022 s-au acordat de către Arhiepiscopie ajutoare filantropice pentru unitățile bisericești și persoanele aflate in dificultate, in valoare de peste 11.000.000 lei (11.145.837 lei).

Valoarea totală a produselor distribuite in cursul anului 2022 prin Programul „Masa Bucuriei” este de peste 1.000.000 lei (1.338.936,13 lei).

Voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului au organizat mai multe acțiuni de sprijin a unor persoane aflate in dificultate sau in vederea susţinerii unor așezăminte sociale/medicale din Arhiepiscopia Bucureștilor.

In incheiere, mulțumim tuturor persoanelor particulare, comunităților și instituțiilor locale și centrale care au ajutat Arhiepiscopia Bucureștilor in multiplele sale activități pastorale, edilitare și social-filantropice in anul 2022. Totodată, ne rugăm Preasfintei Treimi să le dăruiască tuturor sănătate și fericire, pace și bucurie, precum și mult ajutor in toată fapta cea bună.

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane


Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu


Sursa: Basilica.ro

Categoria: Actualitate ortodoxa

Vizualizari: 150

Id: 77749

Data: Jan 28, 2023

Imagine:

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar
Contact

Ne puteti contacta prin e-mail la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).