Raport general privind activitățile Arhiepiscopiei Bucureștilor in anul 2023 (Text integral)

Ședința anuală a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor a avut loc sambătă dimineață, la Palatul Patriarhiei. Intrunirea a fost prezidată de Patriarhul Daniel, care a prezentat raportul general privind activitățile eparhiei in anul 2023.

Textul integral:

Pastorația persoanelor varstnice – o lucrare filantropică și socială

–� Raport general privind activitățile Arhiepiscopiei Bucureștilor in anul 2023 –

Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a proclamat anul 2023 drept Anul omagial al pastorației persoanelor varstnice și Anul comemorativ al imnografilor și cantăreților bisericești.

Activitatea administrativă, cultural-educațională și social-filantropică desfășurată in anul 2023 a cunoscut o bogată și semnificativă rezonanță atat in randul slujitorilor Bisericii, cat și in randul credincioșilor. Biserica Ortodoxă depune eforturi importante pentru ajutorarea persoanelor varstnice.

Anul comemorativ al imnografilor și cantăreților bisericeștia fost un prilej de comemorare a celor inspirați de Dumnezeu, care au compus imnuri bisericești și au transmis lucrările lor posterității, pentru ca, prin cantarea și ascultarea lor, să inaintăm in comuniunea cu Dumnezeu.

Așa cum reiese din rapoartele de activitate ale sectoarelor Centrului eparhial, cele mai importante lucrări ale Arhiepiscopiei Bucureștilor, la nivelul protopopiatelor, parohiilor, mănăstirilor şi schiturilor s-au desfășurat respectand prevederile programului cadru transmis de Cancelaria Sfantului Sinod tuturor eparhiilor din cuprinsul Patriarhiei Romane.

I. Activitatea administrativ-pastorală și economic-patrimonială

In cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, in anul 2023 au funcționat: 13 protoierii, 716 parohii (332 urbane şi 384 rurale) şi 46 filii, 35 mănăstiri şi 7 schituri (42 unități monahale).

La parohiile din Arhiepiscopia Bucureștilor iși desfășoară activitatea 1.165 clerici incadrați pe post (dintre care 1.095 preoți şi 70 diaconi). 31 de preoți şi 6 diaconi au fost hirotoniți� in anul 2023.

In mănăstiri și schituri sunt 639 de viețuitori, din care 228 de călugări și frați și 411 de monahii și surori. Personalul clerical monahal este alcătuit din 141 de preoți (17 arhimandriți, 43 de protosingheli și 64 de ieromonahi) și 15 ierodiaconi (din care 2 arhidiaconi).

Au fost inchinoviați un număr de 6 viețuitori și au fost săvarșite 4 tunderi in monahism. Doi monahi și nouă monahii au trecut la Domnul. Au fost numiți doi stareți (la Mănăstirea Zamfira și Schitul Sfanta Ana – Cota 1400).

La Centrul eparhial iși desfășoară activitatea 21 clerici de mir incadrați pe post (9 preoți și 12 diaconi).

In cadrul eparhiei activează 117 preoți care asigură asistența religioasă şi socială in diferite instituții: M.Ap.N.20, penitenciare5, M.A.I.6, S.P.P.1 şi S.R.I.1, spitale48, unități de invățămant7, centre rezidențiale/de găzduire2, centre de plasament4, cimitire de stat15, alte instituții – 8.

In anul 2023, 7 clerici au fost primiți din alte eparhii, 2 clerici au plecat in altă eparhie, 17 preoți au fost pensionați, 21 preoți au fost imbisericiți, iar 10 preoți au trecut la cele veșnice.

Astfel, in Arhiepiscopia Bucureștilor sunt 1.561 clerici de mir și 156 clerici de mănăstiri. Dintre clericii de mir, 1.303 clerici sunt incadrați pe post (1.165 clerici – la parohii, 21 clerici – la Centrul eparhial și 117 preoți asigură asistența religioasă şi socială in diferite instituții), iar 258 clerici fiind imbisericiți (dintre care 245 clerici pensionari).

In cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor au fost oficiate 16.174 botezuri, 8.242 cununii şi 17.440 inmormantări.

Intrucat s-au făcut mai multe solicitări pentru acordarea de Sfinte Antimise unităților de cult, incepand cu anul 2020 au fost inițiate procedurile necesare pentru imprimarea, confecționarea și sfințirea unor noi Sfinte Antimise.

In acest sens, au fost verificate și actualizate listele cuprinzand denumirea tuturor unităților de cult din eparhie, numărul bisericilor, paracliselor și capelelor, precum și hramurile care au fost acordate acestora, pentru Arhiepiscopia Bucureștilor fiind necesare 874 Antimise cu sfinte moaște. Au fost sfințite și oferite, impreună cu părticele din sfinte moaște ale unor sfinți mucenici, unităților de cult din eparhie in cadrul ședinței Permanenței Consiliului eparhial din data de 13 iunie 2023.

Preocuparea privind intensificarea activităților administrative şi misionare a determinat inființarea a două parohii (parohia Sfantul Voievod Ştefan cel Mare – Domnești, in comuna Domnești, județul Ilfov, Protoieria Ilfov Sud, cu data de 1 septembrie 2023, și parohia Jercălăi, in orașul Urlați, județul Prahova, Protoieria Urlați, cu data de 1 ianuarie 2024) și inființarea a două filii (filia Gogeasca, satul Gogeasca, județul Prahova, Protoieria Vălenii de Munte, care a fost incadrată in Schema de funcții şi personal a parohiei Tarlești, Protoieria Vălenii de Munte, cu data de 15 februarie 2023, și filia Cozieni, satul Cozieni, comuna Găneasa, județul Ilfov, Protoieria Ilfov Sud, care a fost incadrată in Schema de funcții şi personal a parohiei Piteasca, Protoieria Ilfov Sud, cu data de 1 mai 2023). De asemenea, au fost făcute demersuri pentru identificarea unor soluții concrete privind rezolvarea situației clericilor care nu locuiesc in parohie, acestea fiind implementate gradual, in funcție de distanța dintre domiciliul clericului și parohia unde activează; in anul 2023 au fost rezolvate 15 situații de navetism; s-au făcut propuneri de transfer pentru unii preoți harnici din mediul rural la parohii din mediul urban, unde era necesară intensificarea activității; au fost soluționate situațiile a 5 clerici imbisericiți, prin numirea in posturile clericale vacante de la parohii; au fost inființate posturi clericale noi la unele parohii.

In contextul perfecționării continue a clerului din Arhiepiscopia Bucureștilor, in toate protoieriile au fost organizate conferințe administrative, precum și cercuri pastoral – misionare ale preoților.

Totodată, au fost organizate Cursurile pastoral – misionare pentru obținerea gradelor profesionale de către clericii din Mitropolia Munteniei și Dobrogei.

In conformitate cu Hotărarea Sfantului Sinod nr. 5121/2023, privind actualizarea Metodologiei pentru obținerea gradelor profesionale de către personalul clerical, Arhiepiscopia Bucureștilor a organizat, pentru prima dată, cursurile pentru obținerea gradelor profesionale pentru clericii din Episcopia Ortodoxă Romană a Italiei și Episcopia Ortodoxă Romană a Spaniei şi Portugaliei, potrivit unor prevederi speciale.

La aceste cursuri s-au inscris 86 de clerici (54 clerici la cursurile pentru obținerea gradului clerical Definitiv, 22 clerici la cursurile pentru obținerea gradului II clerical şi 10 clerici la colocviul de admitere in vederea obținerii gradului I clerical): 74 de clerici din Episcopia Ortodoxă Romană a Italiei, 12 clerici din Episcopia Ortodoxă Romană a Spaniei şi Portugaliei. In urma celor două probe, in ziua de joi, 28 septembrie 2023, toți cei 86 de clerici au promovat.

Pentru activități meritorii, in anul 2023, au fost acordate ranguri bisericești, distincții sau ordine patriarhale, mitropolitane şi eparhiale, de onoare şi de vrednicie pentru 140 clerici de mir, personal monahal și unități de cult. De asemenea, in contextul Anului omagial al pastorației persoanelor varstnice şi Anul comemorativ al imnografilor şi cantăreților bisericești, au fost acordate peste 1000 de diplome omagiale și comemorative.

In anul 2023, a continuat proiectul de cercetare a fondului de bunuri culturale mobile aparținand Depozitului de conservare a bunurilor culturale mobile al Arhiepiscopiei Bucureștilor, in vederea completării arhivei digitale și realizarea unei selecții a celor mai reprezentative obiecte deținute, fiind identificate și nouă manuscrise (sec. XVIII-XIX) care urmează a fi catalogate.

In urma vizitelor efectuate la colecțiile muzeale de artă bisericească din cuprinsul eparhiei, au fost stabilite unele măsuri și propuse planuri de acțiune pentru organizare sau reorganizare muzeală, cu prioritate a colecțiilor aparținand mănăstirilor mai importante, care au o vizibilitate mai mare și care inregistrează un flux crescut de vizitatori.

In cursul anului au fost finalizate mai multe proiecte de restaurare a unor ansambluri bisericești – monumente istorice, finanțate din fonduri europene prin Programul Operațional Regional, intre care: ansamblurile și bisericile mănăstirilor Căldărușani și Sitaru din județul Ilfov, Protoieria Ilfov Nord, biserica parohială Gherman, județul Ilfov, Protoieria Ilfov Sud, biserica Sfanta Treime – Măgureni I, județul Prahova, Protoieria Campina.

A continuat proiectul privind execuția vitraliilor pentru ferestrele bisericii Sfantul Gheorghe a Mănăstirii Cernica (altar, naos și pronaos), vitraliile comandate fiind montate in biserica mănăstirii in cursul lunii septembrie.

Sub coordonarea Centrului eparhial, au fost executate și intervențiile de conservare – restaurare a componentelor artistice din piatră de la exteriorul pridvorului deschis al Paraclisului istoric Sfantul Mare Mucenic Gheorghe al Reședinței Patriarhale (coloane pridvor, ancadrament ușă și ferestre paraclis, scară și mană curentă), proiectul tehnic de intervenție primind aviz favorabil din partea Ministerului Culturii.

La data de 31 decembrie 2023, erau inregistrate un total de 249 de unități de cult care au inițiat procedura pentru execuția unor lucrări de pictură din nou (in diferite tehnici: frescă, a secco, mozaic), restaurare a picturii, pictură icoane de catapeteasmă sau restaurare catapeteasmă – mobilier bisericesc sau alte tehnici, dintre care 158 reprezintă lucrări active, altele fiind lucrări suspendate din diferite motive sau intrerupte din cauza lipsei finanțării.

Au fost recepționate parțial sau definitiv 52 de lucrări de artă bisericească, dintre care 28 au fost recepții definitive pentru lucrări incheiate in cursul anului 2023.

In anul 2023 au continuat lucrările de construcție, consolidare, restaurare, renovare și intreținere la parohiile, mănăstirile și schiturile din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor și s-au inceput lucrări noi. Au fost in desfășurare la unitățile de cult lucrări de construire pentru noi locașuri de cult: biserici parohiale (22 urban, 19 rural), capele parohiale (5 urban,18 rural); Paraclis (4 urban, 3 rural), total 71 de șantiere.

De asemenea, au fost in desfășurare 46 de șantiere de consolidare/reparare/restaurare a edificiilor bisericești sediu administrativ protoierii, case parohiale, centre educaționale� de parohii, centre sociale etc.

Cheltuielile au fost dimensionate in raport cu veniturile prevăzute in bugetul Centrului eparhial pe anul 2023.

Dintre obiectivele majore ale anului 2023, suportate din fondurile Arhiepiscopiei Bucureștilor, amintim:

 • 2.739.900,78 lei alocați pentru obiectivul de investiții Centrul de Odihnă și Meditație (liturgică) din cadrul Centrului Cultural Misionar Familia din orașul Pantelimon;
 • 1.807.686,87 lei alocați pentru construirea unui nou Altar de vară la Catedrala patriarhală;
 • 665.968,93 lei alocați pentru lucrările de consolidare a gardului Reședinței Patriarhale (delimitare de Bd. Regina Maria);

TOTAL sume alocate la obiectivele enumerate: 5.213.556,58 lei.

Din contribuțiile unităților bisericești din Arhiepiscopia Bucureștilor și ale Centrului eparhial, s-a susținut activitatea Radio Trinitas cu peste 800.000,00 lei și activitatea TV Trinitas cu aproximativ 2.000.000 lei.

Comparand sprijinul la salarizare primit de Arhiepiscopia Bucureștilor de la Bugetul de Stat prin Secretariatul de Stat pentru Culte și Primăria Municipiului București (9.474.368,00 lei), cu suma totală achitată de Arhiepiscopia Bucureștilor către Bugetul de Stat sub formă de impozite, rețineri salariale și T.V.A. (10.318.530,00 lei + 2.904.038,00 lei = 13.222.568,00 lei), rezultă că Arhiepiscopia Bucureștilor a plătit către Bugetul de Stat mai mult cu aproape 4.000.000 lei față de cat a incasat, adică mai mult cu aproximativ 40% față de cat s-a incasat.

Totodată, dintre realizările remarcabile ale anului 2023, amintim incasarea sumei de 2.604.408,00 lei de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (din care s-au achiziționat trei apartamente situate in Str. Sirenelor, nr. 63D, Sector 5, București).

In anul 2023, unitățile bisericești din Arhiepiscopia Bucureștilor au sprijinit construcția Catedralei Naționale cu peste 7.000.000 lei.

Fabrica de lumanări Făclia Sfinților Romani și Serviciul Colportaj ale Arhiepiscopiei Bucureștilor au oferit suportul financiar major pentru intreg Centrul eparhial, ele fiind principalele surse de venituri constante in anul 2023.

La Fabrica de lumanări Făclia Sfinților Romani s-au făcut demersuri pentru punerea in funcțiune a site-ului fabricii, privind primirea comenzilor de la parohii/eparhii, precum și punerea in funcțiune a sistemului de gestiune prin cod de bare, pentru gestiunile de materii prime și produse finite. S-a achiziționat și montat un sistem de panouri fotovoltaice.

Serviciul Colportaj a efectuat lucrările de reparații interioare exterioare la magazinul Odoare Sfinte II Ploiești. A inlocuit și centralele termice și a implementat un sistem de detecție a incendiilor. De asemenea, se organizează in prezent confecționarea unei hale pentru depozitare marfă.

Serviciul Colportaj are o creștere constantă a profitului, necesar pentru susţinerea activităţilor Centrului eparhial.

La Centrul Cultural-Social Iustin Patriarhul au fost executate lucrările de inlocuire a șarpantei și a acoperișului clădirii Centrului.

Anul 2023 a reprezentat al patrulea an de dezvoltare susținută a activității societății Chivotul Mare in cadrul Sectorului Economic-Financiar. Astfel, prin măsurile implementate, s-au efectuat demersurile pentru extinderea activității societății in protoieriile Ploiești Nord, Ploiești Sud și Urlați, pentru contractarea lucrărilor funerare din cimitirele unităților de cult.

La Secția de vinificație Urlați, s-a intensificat fluxul tehnologic de procesare a strugurilor şi de obținere a vinului pe soiuri şi pe sortimente din categoria de vinuri cu „Denumire de Origine Controlată” (D.O.C.), vinuri cu „Indicație geografică” (I.G.) şi vin liturgic, cu rezultate deosebite in ceea ce privește calitatea vinului obținut.

Cantitatea de vin livrată in anul 2023 a fost de 537.985 sticle și se constată faptul că distribuția de vin a crescut față de anii anteriori, fiind anul cu cele mai mari vanzări de vin.

Un aspect deosebit de important pentru anul 2023 l-a constituit crearea unui vin unic la nivel național, respectiv produsul Ierbar (Pelin de Jercălăi), un vin aromatizat cu un număr de 33 plante.

De asemenea, a fost lansată pe piață și o categorie de vin Ediție limitată cu sortimentele Sauvignon blanc fresh, Sauvignon blanc baricat, Chardonnay baricat, Merlot roze, Fetească neagră baricat, Cabernet sauvignon baricat.

Totodată, s-a implementat proiectul intitulat „Modernizare și extindere unitate de producție vinificație – lucrări de construcții, instalații și dotări, realizare ziduri de sprijin și organizare de șantier – oraș Urlați, Județul Prahova, aprobat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și finanțat in cadrul Programului național de sprijin in sectorul vitivinicol 2019-2023, cu o valoare totală de peste 28.000.000 lei (70% finanțare nerambursabilă oferită de A.P.I.A., 30% contribuția Cooperativei Agricole „Via Domnului”).

Obiectivul principal al investiției este creșterea capacităților de producție și depozitare, modernizarea activității prin achiziția de echipamente și utilaje tehnologice noi și eficiente și, nu in ultimul rand, dezvoltarea și diversificarea activității Cooperativei Agricole „Via Domnului” prin amenajarea unor spații de prezentare și degustare.

II. Activitatea cultural-misionară și educațională

In anul 2023, au fost organizate conferințele pastoral-misionare semestriale, fiind abordată tematica stabilită la nivelul Patriarhiei Romane. Conferințele au fost organizate cu participarea tuturor clericilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor, in Aula Magna Teoctist Patriarhul din cadrul Palatului Patriarhiei.

Prin intermediul Centrului de presă Basilica al Patriarhiei Romane, au fost mediatizate evenimentele culturale desfășurate in cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor. La solicitarea diferitelor posturi media laice din București, au fost intocmite și comunicatele de presă ale Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Lucrările apărute la Editura Cuvantul Vieții au fost promovate in spațiul digital prin intermediul site-ului Agenției de știri Basilica.ro și al Editurii Cuvantul Vieții, iar fizic, prin participarea la cele două mari targuri de carte organizate anual in București: Bookfest (24-28 mai 2023) și Gaudeamus (22-26 noiembrie 2023).

Dintre aparițiile editoriale amintim:

 • Cantarea liturgică ortodoxă – harisma Duhului Sfant. Antologie de articole și studii de imnografie și muzică bisericească, autor: Pr. lect. dr. Zaharia Matei.
 • Sfantul Ioan Damaschin, Texte alese, studiu introductiv de Arhid. lect. dr. Eugen Maftei, selecție texte și comentarii de Adrian Agachi;
 • Florilegiu patristic despre ințelepciune, selecție texte, introducere și comentarii de Pr. asist. dr. Alexandru Atanase Barna;
 • Clerici slujitori ai Catedralei patriarhale și ai Capitalei, autor: Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor;
 • Catedrala patriarhală – mărturii epigrafice, autor: Mihai Grigoriu.

In anul 2023, redactorii revistei mitropolitane Glasul Bisericii au contribuit la editarea unei lucrări publicate la Editura Cuvantul Vieții: volumul Anton Pann. Repertoriul tematic al creației muzicale bisericești. I Cantările Vecerniei și Utreniei, alcătuit de Preot lect. dr. Zaharia Matei.

In anul 2023, revista Glasul Bisericii a obținut indexarea ERIH PLUS, un motor de căutare care include peste 10.000 de jurnale academice. Odată cu această indexare, publicația va beneficia de un interes și de o vizibilitate mai mare, atat la nivel național, cat și internațional.

In ceea ce privește invățămantul teologic, la incheierea anului universitar 2022 – 2023 erau inscriși la toate specializările Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universității din București 716 de studenți. La aceștia se adaugă 474 de masteranzi și doctoranzi.

In cadrul Extensiei de la Roma a Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul, specializarea Teologie Pastorală (inființată in anul 2017) sunt inscriși 88 de studenți.

Seminarul Teologic Liceal Ortodox Nifon Mitropolitul din București se aliniază la standardele liceelor vocaționale, păstrandu-și nealterat profilul său teologic și orientarea sa deosebită in registrul liceelor bucureștene.

In anul școlar 2022-2023, au fost inscriși 160 elevi, grupați in 8 clase. In clasa a IX-a s-au inscris pentru anul școlar 2023-2024 un număr de 43 elevi.

De procesul instructiv–educativ s-au ocupat 31 profesori (12 titulari, 4 suplinitori, 13 asociați, 1 pensionar și 1 detașat; 24 cu diferite grade didactice, dintre care 11 doctori in Teologie). Sub atenta indrumare a profesorilor lor, elevii Seminarului Teologic Ortodox din București au participat la activități extrașcolare, precum și la manifestări cultural–educative.

Tot aici amintim că, in anul școlar 2022-2023, Școala Postliceală Sanitară Sfantul Ierarh Nectarie de la Eghina, din cadrul Seminarului Teologic Ortodox Nifon Mitropolitul din București, și-a desfășurat activitatea cu un efectiv de 290 elevi și 27 profesori.

De asemenea, la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfanta Filofteia – Mănăstirea Pasărea, au fost inscrise 90 eleve, grupate in 4 clase (IX-XII). In clasa a IX-a s-au inscris pentru anul școlar 2023-2024 un număr de 14 eleve.

De procesul instructiv–educativ s-au ocupat 17 profesori (3 titulari, 1 suplinitor, 13 asociați; 11 cu diferite grade didactice, dintre care un doctorand și un doctor in Teologie).

In anul școlar 2022-2023, disciplina Religie a fost predată de un număr total de 822 profesori (590 titulari și 232 suplinitori).

Dintre principalele activități legate de invățămantul religios amintim:

 • Organizarea Concursului Național Catehetic Tinerii și varstnicii să laude numele Domnului;
 • Etapa mitropolitană a Festivalului-Concurs Național de Muzică Bisericească Lăudați pe Domnul!, ediția a XV-a.

De asemenea, dintre activitățile cu tinerii menționăm:

 • Organizarea de către A.S.C.O.R. București a mai multor conferințe in Postul Nașterii Domnului, diverse activități social-filantropice, a taberelor montane de tineret la mănăstirile Lainici, Azuga și la Centrul Pro Vita de la Valea Plopului, a concursului de eseuri ,,Oglinda”, a evenimentului ,,Seara romanească”, precum și publicarea revistei ,,Schimbarea la față”;
 • Participarea la Marșul pentru viață 2023� – ,,Viitorul este pro-viață” (25 martie 2023).

La nivelul Centrului eparhial au fost organizate, pe perioada verii, 8 serii de tabără pentru copii și tineri, sub egida „Tineri in Acțiune”, insumand 200 de beneficiari, care s-au bucurat de un program complex, cultural catehetic și recreativ. Tot in perioada iunie-septembrie 2023, prin intermediul proiectului de tineret „Pelerin prin cetatea Bucureștilor”, peste 250 de copii și tineri au beneficiat de trasee pietonale ghidate gratuite prin Capitală, aceștia fiind familiarizați cu istoria, cultura și spiritualitatea Bucureștilor. De asemenea, la nivelul Centrului Eparhial funcționează grupul de voluntari „Tineri in acțiune!”, in care activează 250 de persoane. Acestea se implică in mod constant și susținut in activități și proiecte cultural-catehetice și specifice mediului Bisericesc, inițiate atat de Centrul eparhial, dar și de diferite parohii.

III. Activitatea social-filantropică

In cursul anului 2023 activitatea Arhiepiscopiei Bucureștilor in domeniul social-filantropic a avut următoarele obiective:

 • Continuarea tuturor proiectelor de așezăminte sociale inițiate in vederea acoperirii deficitului de infrastructură socială existent la nivelul comunităților;
 • Menținerea proiectelor și programelor existente in prezent in domeniul social la nivelul tuturor structurilor organizatorice ale Arhiepiscopiei Bucureștilor;
 • Asigurarea participării la procesul de formare continuă in domeniul serviciilor sociale a personalului clerical și neclerical implicat in proiectele de asistență socială ale Arhiepiscopiei Bucureștilor, inclusiv la nivelul unităților de cult.

Dintre cele mai importante proiecte de infrastructură socială inițiate la nivelul Arhiepiscopiei Bucureștilor menționăm următoarele:

 • Proiectul de infrastructură socială care vizează extinderea, amenajarea și dotarea unei cantine sociale și a unui serviciu de ingrijire la domiciliu cu care Arhiepiscopia Bucureștilor, in parteneriat cu Protoieria Ploiești Nord – Parohia Bunavestire, a aplicat in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup țintă persoane varstnice, a intrat in faza de implementare. In prezent 80 de persoane beneficiază de sprijin in cadrul acestui proiect, dintre acestea 14 fiind beneficiare ale serviciului de ingrijire la domiciliu;
 • Lucrările de construcție la Centrul de zi pentru copii cu deficiențe de auz din București au continuat, fiind executate lucrări de aproape 500.000 euro pană in prezent;
 • Proiectul Banca de alimente al Asociației Diaconia Filiala Sector 6 este in derulare, construcția imobilului in care urmează să funcționeze fiind deja intr-un stadiu avansat de execuție;
 • In septembrie 2023 a fost inaugurată Policlinica socială stomatologică Zambet pentru toți, proiect implementat in parteneriat cu Primăria Sectorului 2 – DGASPC Sector 2 București care, pană la sfarșitul anului a oferit servicii stomatologice in valoare de aproximativ 170.000 lei pentru 238 de pacienți aparținand grupurilor vulnerabile.
 • Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane varstnice din București, str. Ilarie Chendi nr.12, este gata să fie deschis odată cu obținerea ultimelor avize. Pentru acest proiect, au fost realizate o serie de lucrări, investiția fiind in valoare de peste 100.000 lei.

Pe parcursul anului 2023, Arhiepiscopia Bucureștilor a organizat mai multe cursuri de formare pentru personalul angajat in domeniul asistenței sociale și pentru voluntarii implicați in activitatea caritabilă. Dintre acestea amintim cursul de Consilier in adicții, la care au participat preoți de caritate, și cursul de Ingrijitor la domiciliu pentru angajați, recomandați de unități de cult din Arhiepiscopia Bucureștilor in perspectiva constituirii unei rețele de centre de ingrijire la domiciliu a Bisericii.

S-au acordat ajutoare pentru unitățile bisericești și persoanele aflate in dificultate in valoare de peste 13.000.000 lei,�adică aproximativ 11% din totalul cheltuielilor realizate.

Valoarea ajutoarelor financiare acordate de la fondul Păstorul cel Bun este de aproximativ 300.000 �lei, iar din Fondul Filantropia de peste 200.000 lei.

Valoarea ajutoarelor financiare cu caracter social acordate la nivelul unităților de cult este de aproximativ 8.000.000 lei.

Valoarea totală a produselor distribuite in cursul anului 2023 prin Programul Masa Bucuriei este de aproximativ 2.000.000 lei.

Cu sprijinul protopopiatelor și parohiilor din cuprinsul eparhiei in organizarea hramului Catedralei patriarhale Sfantul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, au fost oferite 21.000 de pachete alimentare pelerinilor și 25.000 sticle de apă, in valoare de peste 250.000 lei.

In incheiere, mulțumim tuturor persoanelor particulare, comunităților și instituțiilor locale și centrale care au ajutat Arhiepiscopia Bucureștilor in multiplele sale activități pastorale, edilitare și social-filantropice in anul 2023. Totodată, ne rugăm Preasfintei Treimi să le dăruiască tuturor sănătate și fericire, pace și bucurie, precum și mult ajutor in toată fapta cea bună.

† DANIEL
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane


Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene


Sursa: Basilica.ro

Categoria: Actualitate ortodoxa

Vizualizari: 103

Id: 80273

Data: Feb 11, 2024

Imagine:

Articolele urmatoare
Cele mai vizualizate articole din categorie
Calendar
Contact

Ne puteti contacta prin e-mail la adresa webortodox[AT]yahoo.com (inlocuiti [AT] cu @).